Ordinul Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din România

VERIFICARE CREDITE ONLINE

 

Asistentii medicali, membri ai OAMGMAMR filiala Prahova, pot vizualiza si verifica propria pagina cu datele personale si profesionale, numarul de credite cumulate prin participarea la forme de educatie medicala continua, prin logarea la site-ul: 

 

http://www.oammr-evidenta.ro/emc/jsp/register.jsp.

 

Înregistrarea ca utilizator, se realizeazs parcurgand urmatorii psi:

1. Se lanseaza o fereastra în care se completeaza DATELE PERSONALE:

2. La PAROLAse introduc de preferinta minim 8 caractere care sa contina si litere si cifre (mai dificil de ghicit). Se reintroduce din nou aceeasi parola, pentru ca sistemul sa verifice corectitudinea ei ortografica. 

3. La E-MAIL se introduce adresa personala de e-mail, pentru a putea primi mesajul de confirmare a înregistrarii.

4. La CNP se introduce CNP-ul utilizatorului. CNP-ul trebuie sa fie introdus corect, deoarece NU VA PUTEA FI MODIFICAT MAI TÂRZIU, iar sistemul identifica utilizatorul pe baza acestuia.

 

RECOMANDARE: Se vor nota utilizatorul si parola !

CAPITOLUL I
TERMENI SI DEFINITII
Art.1. Educatia medicala continua, denumitaîn continuare EMC, reprezinta întreaga arie de experiente menite sa conduca la învatare si care implica actualizarea cunostintelor si a abilitatilor profesionale deja acumulate, îmbunatatirea celor deja existente si însusirea de noi cunostinte, deprinderi si abilitati necesare în exercitarea profesiei de asistent medical generalist, moasa si asistent medical.
Art.2. Formele de Educatie Medicala Continua sunt reprezentate de activitatile teoretice si/sau practice care au ca scop învatarea.
Art.3. Creditul este unitatea de cuantificare a formelor de EMC.
Art.4. Formele de Educatie Medicala Continua creditate de catre Ordinul Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din România (OAMGMAMR) au ca obiectiv principal dezvoltarea profesionala a asistentilor medicali generalisti, moaselor si asistentilor medicali, membri ai OAMGMAMR si în vederea cresterii gradului de pregatire profesionala si a mentinerii prestatiei profesionale sigure si eficace.


CAPITOLUL II
FORMELE DE EDUCATIE MEDICALA CONTINUA SI PROGRAME DE ÎNVATAMÂNT CREDITATE DE OAMGMAMR
Art. 5.
a. Formele de EMC care pot fi creditate sunt:

 1. Cursuri de EMC

 2. Ateliere de lucru/practica

 3. Stagii practice

 4. Scoli de vara/iarna

 5. Educatia medicala continua la distanta (EMCD) – cursuri on-line

 6. Manifestari stiintifice:

 • mese rotunde

 • conferinte stiintifice

 • simpozioane stiintifice

 • congrese stiintifice

b.    Publicare de materiale stiintifice medicale:

 • autor/co-autor de articole pentru publicatii medicale;

 • autor/co-autor de capitole de carte sau carti precum monografii, tratate, manuale medicale;

 • autor/co-autor de articole postate pe site-urile filialelor OAMGMAMR.

c.  Abonamente la publicatii stiintifice de specialitate creditate
d. Cercetare si elaborare de proiecte stiintifice:

 • elaborarea de proiecte profesionale

 • coordonarea de proiecte profesionale

e. Programe de învatamânt care pot fi creditate:
1. Programe de învatamânt postuniversitare

 • masterat

 • doctorat

2.  Programe de învatamânt/perfectionare postbaza:

 • cursuri de specializare

 • cursuri pentru dobândirea de noi competente

 • gradul principal

 • cursul de formatori sau de formare de formatori

 

CAPITOLUL III
CONDITII DE CREDITARE A FORMELOR DE EDUCATIE MEDICALA CONTINUA
Art. 6.  Pentru a fi creditate, formele de EMC trebuie sa îndeplineasca urmatoarele conditii:

 • sa aiba un continut profesional/stiintific;

 • sa utilizeze metode si mijloace de formare a adultilor care sa conduca la cresterea nivelului de pregatire teoretica cât si la îmbunatatirea deprinderilor practice necesare exercitarii profesiei de asistent medical generalist/moasa/asistent medical;

 • acreditarea/reacreditarea prealabila a furnizorului de cursuri EMC.

Art.7. Numarul de credite EMC acordat fiecarei forme de educatie medicala continua este stabilit prin prezentele Norme.

 CAPITOLUL IV
REGULI DE CREDITARE A FORMELOR DE EDUCATIE MEDICALA CONTINUA
8.1.  Clasificarea cursurilor EMC în functie de tematica:

 • Cursuri obligatorii: Cursul de resuscitare cardiorespiratorie (obligatoriu o datavla cinci ani);

 • Cursuri recomandate: cursuri cu teme din diferite specialitati si domenii de interes pentru exercitarea profesiei de asistent medical generalist, de moasa ai de asistent medical (lista de teme recomandate este propusa si actualizata periodic de Comisia Nationala de Educatie Medicala Continua- CNEMC a OAMGMAMR);

 • Cursuri stabilite de filiala,  în urma identificarii nevoilor de educatie medicala continua la nivelul unitatilor sanitare din judet/Mun. Bucuresti.

a. Reguli  de  creditare a cursurilor EMC:

 • Numarul maxim de ore de curs pe zi= 6 ore;

 • Pentru cursurile teoretice, grupa de cursanti poate fi de maxim 50 persoane;

 • Pentru cursurile cu aplicatie practica (inclusiv cele de resuscitare), grupa de cursanti poate fi de maxim 20 de persoane.

 • Cererea de creditare a cursurilor organizate de filialele OAMGMAMR se avizeza de presedintele filialei pe raza careia de desfasoara cursul si se depune la CNEMC (anexa 1);

b. Numarul de credite EMC:

 • Pentru 1 ora de curs se acorda 1 credit EMC;

 • Pentru cursurile teoretice, fara aplicatii practice, se acorda maxim 15 credite EMC;

 • Pentru cursuri cu aplicatii practice se acorda maxim 18 credite EMC.

8.

2 Reguli privind desfasurarea si creditarea atelierelor de lucru/practica:
a. Reguli privind desfasurarea  atelierelor:

 • Grupa de cursanti pentru un atelier poate fi de maxim 15 persoane;

 • Tema atelierului trebuie sa fie relevanta pentru exercitarea profesiei de asistent medical generalist, de moasa, de asistent medical.

b. Numarul de credite:

 • Pentru 1 zi (6 ore) de atelier de lucru/practica se acorda 6 credite EMC;

 • Creditarea atelierelor de lucru/practica se face cu maxim 12 credite EMC.

8.3  Reguli privind creditarea stagiilor practice:
a. Stagiul de pregatire practica: reprezinta activitatea desfasurata în unitati de profil, sub îndrumarea ai supravegherea personalului abilitat în acest sens, care are drept scop dobândirea sau perfectionarea abilitatilor practice, care sa duca la îmbunatatirea aplicabilitatii cunostintelor teoretice dobândite în cadrul programelor de EMC.
b.   Numarul de credite EMC:

 • Pentru stagiile practice se acorda un numar de 10 de credite EMC pentru fiecare luna de stagiu care se dovedeste ca a fost efectuata (maxim 20 de credite EMC/an);

 • Pentru stagiile practice cu o durata mai mica de 1 luna, numarul de credite se calculeaza proportional cu perioada de stagiu efectuata (respectiv 2,5 credite EMC/saptamâna);

 • Participarea la stagii practice în strainatate, creditate de o societate sau de un organism profesional european sau international este creditata cu numarul de credite conferite de organismul european, respectiv international relevant pentru profesiile de asistent medical generalist, moasa sau asistent medical.

 • Creditele EMC se acorda în baza documentului care atesta efectuarea stagiului de pregatire  practica, în care se mentioneaza locul de desfasurare si durata acestuia.

8.4  Reguli de creditare pentru scolile de vara (iarna):
a. Criterii  de creditare a scolilor de vara:

 • Tema trebuie sa fie relevanta pentru exercitarea profesiei de asistent medical generalist, de moasa, de asistent medical.

b. Numarul de credite:

 • Pentru 1 zi de activitate de lucru/practica se acorda 3 credite EMC.

Art. 9.  Educatia medicala continua la distanta (EMCD):
Art.10. Regulile de creditare a manifestarilor stiintifice (mese rotunde, conferinte, simpozioane, congrese stiintifice etc.) organizate de filialele judetene/Mun. Bucuresti ale OAMGMAMR sau de alti organizatori în colaborare cu acestea:
10.1 Creditarea meselor rotunde:
a. Reguli de creditare a meselor rotunde:

 • Mesele rotunde se crediteaza de catre Comisia judeteana de EMC, care are obligatia de a transmite CMEMC raportul de desfasurare a manifestarii stiintifice (în termen de 30 de zile de la data desfasurarii acesteia).

 • Grupa de participanti la masa rotunda poate fi de maxim 20 persoane.

b. Numarul de credite:

 • Masa rotunda= 0,5 credite EMC/ora, maximum 6 ore.

10.2 Creditarea simpozioanelor, conferintelor si congreselor:
a. Reguli de  creditare a simpozioanelor, conferintelor si congreselor

 • Cererea de creditare a manifestarilor stiintifice organizate de filialele OAMGMAMR se depune la CNEMC cu cel putin 20 zile înaintea începerii programului (anexa 2);

 • Cererea de creditare a manifestarilor stiintifice nationale si internationale organizate de alte entitati juridice în colaborare/parteneriat cu OAMGMAMR se depune de catre reprezentantul desemnat de organizator la filiala pe teritoriul careia se va desfasa evnimentul, cu cel putin 30 de zile înaintea începerii programului (anexa 2);

 • La cererea de creditare se va anexa programul manifestarii, care va preciza în mod clar organizatorii, colaboratorii, partenerii si va contine toate detaliile de desfasurare: ora, locul, numele si titlul stiintific sau profesional al vorbitorilor, titlul exact al comunicarii ori conferintei. Se vor oferi date exacte privind manifestarile-satelit, daca acestea exista;

 • Presedintele filialei avizeaza cererea conform normelor si o va transmite CNEMC, spre creditare;

 • Monitorizarea manifestarilor stiintifice desfasurate la nivelul filialei/în colaborare cu filiala, gestionarea eliberarii si înregistrarii certificatelor pentru membrii OAMGMAMR participanti la eveniment intra în atributiile presedintelui de filiala.)

 • O lucrare este creditata o singura data, chiar daca aceasta este prezentata la mai multe manifestari stiintifice sau este publicata;

 • Participarea la manifestari stiintifice internationale creditate de o societate sau de un organism profesional international este creditata cu un numar de credite egal cu numarul de credite conferite de organismul international.

b. Numarul de credite:

 • Simpozioanele, conferinte locale/judetene= 0,75 credite EMC/ora;

 • Simpozioanele, conferinte nationale/internationale: 1 credit EMC/ora;

 • Congrese: 1 credit EMC/ora;

 • Autorii lucrarilor prezentate la manifestari stiintifice vor primi un numar de credite EMC înmultit cu 1,5 fata de participant;

 • Coautorul (maxim 3 coautori) va primi un numar de credite EMC înmultit cu 1,25 fata de participant.

Art.11. Regulile de creditare pentru publicarea de materiale stiintifice medicale:
a.  Criterii de creditare:

 • Un articol cu tema profesionala publicat în mai multe reviste se crediteaza o singura data, la nivelul cel mai ridicat;

 • Publicarea de rezumate ale unor comunicari prezentate la manifestari stiintifice nu se crediteaza suplimentar fata de lucrarea comunicata în cadrul manifestari respective.

b. Numarul de credite:

 • Pentru autorul de articole cu teme de specialitate, publicate în revistele de specialitate ale OAMGMAMR si articole publicate pe site-urile filialelor  OAMGMAMR, se acorda 15 credite EMC/articol;

 • Pentru autor de articole publicate în reviste de specialitate în alta tara se acorda 30 credite EMC;

 • Pentru autor de capitole în carti  de specialitate se acorda 30 de credite EMC;

 • Pentru autor de carte se acorda 100 de credite pentru o carte;

 • Pentru autor de traduceri de carte medicala se acorda 30 de credite EMC pentru o carte;

 • Co-autorii primesc jumatate din numarul de credite acordate autorilor;

 • Pentru redactor-sef de revista medicala se acorda 30 de credite EMC/an.

Art.12. Regulile de creditare pentru abonamente la publicaaii stiinsifice creditate sunt:
a. Criteriile de includere a publicatiilor pe lista publicatiilor creditate de CNEMC sunt urmatoarele:

 • Periodicitatea aparitiei. Pentru reviste, demonstrarea editarii a cel putin 4 numere pe an.

 • Obligativitatea înscrierii în publicatie a International Standard Serial Number (ISSN) sau International Standard Book Number (ISBN);

 • Continut stiintific de specialitate obligatoriu;

 • Sa asigure în structura lor articole originale, editoriale sau recenzii, eventual prezentari de cazuri, traduceri, articole generale privind politica sanitara;

 • Consiliul editorial sau colectivul redactional si includa profesinisti din domeniul medical;

 • Înscrierea pe lista publicatiilor creditate de OAMGMAMR (Nomenclatorul publicatiilor creditate de OAMGMAMR) se face în baza Fisei  publicatiei (anexa 3)

 • Lista publicatiilor creditate va fi publicata pe site-ul OAMGMAMR

b. Numarul de credite stabilit pentru abonamente la publicatiile medicale:

 • Revista nationala de specialitate a OAMGMAMR: ARS MEDICA -  9 credite/abonament anual

 • Alte reviste nationale/internationale de specialitate si/sau alte publicatii – 5 credite.

 • Numarul maxim de credite acumulate din abonamente la publicatii care va fi luat în considerare la calculul numarului total de credite anual este de 14 credite.

Art. 13. Regulile de creditare pentru elaborarea si coordonarea de proiecte de cercetare:
Creditarea pentru elaborarea si coordonarea de proiecte de cercetare se va stabili de catre CNEMC pentru fiecare caz în parte, în functie de importanta proiectului si partea de contributie a solicitantului creditarii.
Art. 14  Reguli de creditare a programelor de învatamânt postuniversitar:
a. Criterii  de creditare:

 • Beneficiaza de credite EMC detinatorul unei diplome de master, respectiv a titlului stiintific de doctor, emise de Ministerul Educatiei Nationale,  a carui programa de pregatire pentru obtinerea  masteratului/doctoratului a avut o tema relevanta pentru practicarea profesiei de asistent medical generalist, de moasa sau de asistent medical;

 • Creditele EMC se acorda pentru anul în care a fost obtinuta diploma, o singura data, la prezentarea documentului.

b. Numarul de credite EMC:

 • obtinerea titlului de master – 40 credite EMC

 • obtinerea titlului stiintific de doctor-  50 credite EMC

Art.15. Regulile de creditare pentru programele de învatamânt/perfecionare postbaza sunt:
a. Criterii  de creditare:

 • Se crediteaza obtinerea unor titluri/certificari profesionale obtinute prin programe de pregatire acreditate de catre Ministerul Sanatatii sau de catre Autoritatea Nationala pentru Calificari,  în baza certificatelor/diplomelor emise de acestea.

 • Creditele EMC se acorda pentru anul în care a fost emisa diploma de master/diploma de doctor, o singura data, la prezentarea documentului.

b. Numarul de credite EMC:

  • Obtinerea unei specializari-  30 credite EMC

  • Obtinere competente – 20 credite EMC

  • Grad principal – 10 credite EMC

  • Obtinerea titlului de formator sau de formare de formatori – 20 credite EMC

 

CAPITOLUL V
CERTIFICAREA FORMELOR DE EDUCATIE MEDICALA CONTINUA SI EVIDENTA CREDITELOR CURSURILOR/MANIFESTARILOR STIINTIFICE

Art.16. Certificarea cursurilor/manifestarilor stiintifice:
a) Participantii la cursuri/manifestari stiintifice vor primi, în baza documentelor de curs/manifestare stiintifica,  certificate de participare pe care se va mentiona tema cursului/manifestarii, locul si perioada de desfasurare a acestora, numarul de credite EMC.
b) Certificatele vor fi editate si înseriate la filiala judeteana/Mun. Bucuresti, prin Registrul National Unic al OAMGMAMR;
c) În cazul cursurilor/manifestarilor stiintifice organizate de alte entitati juridice decât OAMGMAMR, certificatele de participare vor fi eliberate de catre  filiala care a avizat cererea de creditare (pe teritoriul careia s-a desfasurat cursul/manifestarea);
d) Certificatele eliberate de filialele judetene/Mun. Bucuresti ale OAMGMAMR pentru participarea la  cursuri/manifestari stiintifice creditate de CNEMC, vor fi recunoscute de filiala în care participantul este membru (cu respectarea prevederilor art.28).
Art 17. Filielele judetene/Mun. Bucuresti realizeaza evidenta creditelor obtinute de membrii OAMGMAMR,  prin înregistrarea obligatorie  a creditelor în RNU
Art. 18. Totalizarea numarului de credite obtinut se face la sfârsitul fiecarui an, când asistentul medical generalist/moasa/asistentul medical trebuie sa faca dovada ca a acumulat numarul de credite stabilit de Consiliul National al OAMGMAMR. În prezent, numarul anual de credite necesar avizarii Certificatului de membru este de 30 de credite.
Art.19.
a)  Obligativitatea realizarii creditelor se refera la perioada exercitarii profesiei.
b)  Sunt exceptati de la obligativitatea de a acumula creditele stabilite pentru un an calendaristic, membrii OAMGMAMR care au profesat o perioada mai mica de sase luni în anul calendaristic respectiv, cât si asistensii medicali nevazatori.
c)   Pentru avizarea certificatului de membru al OAMGMAMR este obligatoriu ca, din totalul de credite necesar anual,  cel putin jumatate sa fie realizate prin cursuri EMC. Fac exceptie de la aceasta prevedere cei care au obtinut necesarul anual de credite în baza obtinerii diplomei de masterat, doctorat, a certificatului de specializari, competente si  autorii de carti/capitole de carti.


CAPITOLUL VI
MONITORIZAREA DESFASURAII  FORMELOR DE EDUCATIE MEDICALA CONTINUA; MODALITATEA DE RAPORTARE A ACTIVITATII  EMC
Art.20. Filialele judetene/ mun. Bucuresti ale OAMGMAMR au obligatia de a transmite trimestrial catre Comisia Nationala de Educatie Medicala Continua, un raport cu privire la cursurile de EMC organizate la nivelul filialei desfasurate în trimestrul respectiv, care sa contina  (Anexa 6 la Norme):

 • tema cursului/manifestarii

 • nr. adresei de creditare;

 • perioada de desfasurare;

 • locul de desfasurare;

 • data/perioada desfasurarii cursului

 • numele formatorului/formatorilor

 • nr. adresei de acreditare/reacreditare a formatorului/formatorilor;

 • numarul participantilor/serie;

 • numarul de credite EMC.

Art. 21. Raportarea activitatii de educatie medicala continua desfasurata la nivelul filialelor judetene/Mun. Bucuresti  se va face pâna la data de 15 a primei lunia trimestrului urmator.
Art.22. Comisia Nationala de Educatie Medicala Continua va centraliza datele cu privire la activitatea EMC din filale si va sesiza Biroului executiv al OAMGMAMR cazurile de nerespectare a prezentelor norme, pentru a întreprinde masurile necesare pentru corectarea acestor situatii.
Art. 23. Comisia Nationala de Educatie Medicala Continua va întocmi si actualiza lunar registrul cursurilor creditate (anexa 7) si lista publicatiilor creditate, care  vor fi afisate pe site-ul OAMGMAMR,  www.oamr.ro.


CAPITOLUL VII
DISPOZITII FINALE
Art. 24. Începând cu data de  01.01.2015 creditele EMC nu se mai reporteaza.
Art. 25. Numarul de credite pentru fiecare forma de EMC va fi stabilit de Comisia Nationala de Educatie Medicala Continua a OAMGMAMR, în baza cererii de creditare a cursurilor/manifestarilor stiintifice, care va fi înaintata de catre presedintii filialelor judetene/Mun. Bucuresti cctre  Comisia Nationala de Educatie Medicala Continua, conform Normelor de creditare.
Art. 26. În urma analizei cererilor de creditare (manifestari stiintifice, cursuri, elaborare de material cu caracter profesional stiintific etc.) Comisia Nationala de Educatie Medicala Continua decide creditarea  formelor de educatie medicala continua.
Art. 27. Pentru cursurile EMC, creditarea este valabila 12 luni de la data comunicarii catre filiala judeteana/Mun. Bucuresti. Valabiliatatea creditarii poate fi prelungita, la cererea filialei. Solicitarea de prelungire a creditarii va fi  înaintata Comisiei Nationale de Educatie Medicala Continua, cu 60 de zile înaintea expirarii termenului de valabilitate.
Art. 28. Pentru desfasurarea cursurilor, furnizorii de EMC acreditati au obligatia de a informa si de a solicita avizul conducerii filialei OAMGMAMR pe teritoriul careia se vor desfasura  cursurile respective. Daca la curs participa si membri ai altor filiale, filiala organizatoare are obligaqia de a  transmite lista nominalq a participantilor, filialei de provenienta.
În caz contrar, conducerea filialei de provenienta a participanailor la curs, poate refuza recunoaaterea creditelor obtinute. iar furnizorul risca  pierderea acreditarii.
În acest caz, Comisia Nationala de Educatie Medicala Continua poate hotarî retragerea acreditarii furnizorului.
Art. 29. Asistentilor medicali generalisti, moaselor si asistentilor medicali care nu realizeaza anual numarul minim de credite stabilit de Consiliul National al OAMGMAMR, li se poate suspenda dreptul de libera practica, pâna la realizarea numarului de credite respectiv, conform art.46 alin.4 din OUG 144/2008, aprobata prin Legea 53/2014.
Art. 30. Prezentele Norme sunt obligatorii pentru organizarea ai desfasurarea formelor de educaaie medicala continua la nivelul filialelor judetene/Mun. Bucuresti ale OAMGMAMR.
Nerespectarea prezentelor Norme are drept consecinta sanctionarea persoanelor responsabile de activitatea EMC de la nivelul filialei OAMGMAMR (presedintele de filiala si presedintele Comisiei EMC judetene), conform prevederilor legale si reglementarilor interne ale OAMGMAMR.
Art. 31. Taxele de certificare/creditare, limitele maxime referitoare la taxele de curs si cuantumul maxim privind plata lectorilor sunt stabilite prin Hotarâri ale Consiliului National al OAMGMAMR.
Art. 32. Prezentele norme intra în vigoare de la data 1.05.2014.

 

ANEXA 1 CERERE CREDITARE CURSURI

ANEXA 2 CERERE CREDITARE MANIFESTARI

ANEXA 3 FISA PUBLICATIILOR CREDITATE

ANEXA 4 model CHESTIONAR DE EVALUARE FINALA A CURSULUI

ANEXA 5 model PROCES VERBAL PREDARE DOCUMENTE CURS

ANEXA 6 RAPORT TRIMESTRIAL AL CURSURILOR

ANEXA 7 REGISTRUL CURSURILOR CREDITATE

Adresa

 

 

Strada Trotus nr. 4,

Scoala Andrei Muresanu nr. 23, Ploiesti, Prahova

Telefon: 0244/520696

Fax: 0244/520696

Email: stanescustefania53@yahoo.com

PROGRAMUL FILIALEI

 

 

PROGRAM CU PUBLICUL

LUNI -VINERI 13:30 - 17:00 ASISTENTI MEDICALI

PROGRAMARE TELEFONICA - ZILNIC INTRE ORELE 09:00 - 13:00

TELEFON: 0244/520696

MEMBRII BIROULUI EXECUTIV OAMGMAMR FILIALA PRAHOVA

PRESEDINTE
Asistent Licentiat - STANESCU STEFANIA

VICEPRESEDINTI
Asistent Licentiat - DOBRE MANUELA RODICA
Asistent Licentiat - BANICA AIDA DIDA MANUELA

SECRETAR
Asistent Principal - COMAN MAGDA

 

© 2017 OAMGMAMR-PH . Toate drepturile rezervate

Please publish modules in offcanvas position.

DMC Firewall is a Joomla Security extension!