Ordinul Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din România

Legislatie

Programul National de Pregatire al Infirmierelor

Ordin nr. 5.114 din 15 decembrie 2014 privind aprobarea Metodologiei de organizare, desf??urare ?i finalizare a programului special de revalorizare a form?rii ini?iale de asistent medical generalist, dobândit? anterior datei de 1 ianuarie 2007, pentru absolven?ii înv???mântului postliceal sanitary.

Hot?râre nr. 12/27.03.2015 privind aprobarea Procedurii de avizare ?i reavizare a cabinetelor individuale de practic? independent? pentru asistentii medicali generalisti, moase si asistenti medicali.

Ordinul nr. 1454/2.12.2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, de moa?? ?i de asistent medical în regim independent.

Ordin nr. 613 din 9 mai 2013 privind aprobarea Normelor de organizare ?i desf??urare a programelor de preg?tire pentru ob?inerea specializ?rilor în domenii complementare specialit??ii de baz? de c?tre asisten?ii medicali generali?ti ?i asisten?ii medicali de pediatrie

Hot?râre nr.11/21.03.2013 privind modificarea ?i completarea Metodologiei de reatestare a competen?ei profesionale a asisten?ilor medicali generali?ti, moa?elor ?i asisten?ilor medicali, aprobat? prin Hotârârea Consiliului Na?ional al Ordinului Asisten?ilor Medicali Generali?ti, Moa?elor ?i Asisten?ilor Medicali din România nr.32/2009

Hot?râre nr.08/21.03.2013 privind aprobarea procedurii de suspendare ?i de retragere a calit??ii de membru a Ordinului Asisten?ilor Medicali Generali?ti, Moa?elor ?i Asisten?ilor Medicali din România

Hot?râre nr.10/21.03.2013 privind stabilirea cuantumului cotiza?iei de membru al Ordinului Asisten?ilor Medicali Generali?ti, Moa?elor ?i Asisten?ilor Medicali din România ?i a unor taxe încasate de la membrii Ordinului Asisten?ilor Medicali Generali?ti, Moa?elor ?i Asisten?ilor Medicali din România

Hot?râre nr.1/12.03.2010 privind stabilirea cuantumului taxei pentru eliberare duplicate

Documente necesare întocmirii dosarului de recunoa?tere a diplomelor, a certificatelor ?i a titlurilor de asistent medical generalist, de moa?? ?i de asistent medical, eliberate de un stat membru al Uniunii Europene, de un stat apartinând spa?iului economic european sau de Confedera?ia elve?ian?.

PROCEDURA DE TRANSFER A UNUI ASISTENT MEDICAL GENERALIST, MOA?? ?I ASISTENT MEDICAL ÎNTRE FILIALELE ORDINULUI ASISTEN?ILOR MEDICALI GENERALI?TI, MOA?ELOR ?I ASISTEN?ILOR MEDICALI DIN ROMÂNIA
ANEXA I - MODEL CERERE DE TRANSFER
ANEXA II - MODEL NOT? DE TRANSFER

METODOLOGIA DE ORGANIZARE ?I DESF??URARE A STAGIULUI DE ADAPTARE ?I A PROBEI DE APTITUDINI M?SURILE COMPENSATORII ÎN VEDEREA RECUNOA?TERII PROFESIONALE ÎN ROMÂNIA.

METODOLOGIA de reatestare a competen?ei profesionale a asisten?ilor medicali generali?ti, moa?elor ?i a asisten?ilor medicali. Monitorul Oficial nr.58/26ian/2010, partea I.

TEMATICA PENTRU EXAMENUL DE REATESTARE A COMPETEN?ELOR PROFESIONALE ASISTENT MEDICO- SOCIAL

TEMATICA EXAMENULUI DE REATESTARE A COMPETEN?ELOR PROFESIONALE SPECIALITATEA ASISTENT MEDICAL GENERALIST

TEMATICA PENTRU EXAMENUL DE REATESTARE A COMPETEN?ELOR PROFESIONALE SPECIALITATEA ASISTENT MEDICAL BALNEOFIZIOKINETOTERAPIE ?I RECUPERARE MEDICAL?

TEMATICA EXAMENULUI DE REATESTARE A COMPETEN?ELOR PROFESIONALE SPECIALITATEA NUTRI?IE – DIETETIC?

TEMATICA PENTRU EXAMENUL DE REATESTARE A COMPETEN?ELOR PROFESIONALE SPECIALITATEA ASISTENT MEDICAL DE FARMACIE

TEMATICA PENTRU EXAMENUL DE REATESTARE A COMPETEN?ELOR PROFESIONALE SPECIALITATEA ASISTENT MEDICAL DE FARMACIE

TEMATICA PENTRU EXAMENUL DE REATESTARE A COMPETEN?ELOR PROFESIONALE SPECIALITATEA ASISTENT MEDICAL DE IGIEN? ?I S?N?TATE PUBLIC?

TEMATICA EXAMENULUI DE REATESTARE A COMPETEN?ELOR PROFESIONALE SPECIALITATEA ASISTENT MEDICAL LABORATOR

TEMATICA EXAMENULUI DE REATESTARE A COMPETEN?ELOR PROFESIONALE SPECIALITATEA RADIOLOGIE

NORME DE ACREDITARE A FURNIZORILOR DE EDUCA?IE MEDICAL? CONTINU?

ORDONAN?A DE URGEN?? nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moa?? ?i a profesiei de asistent medical, precum ?i organizarea ?i func?ionarea Ordinului Asisten?ilor Medicali Generali?ti, Moa?elor ?i Asisten?ilor Medicali din România

HOT?RÂRE privind adoptarea Statutului Ordinului Asisten?ilor Medicali Generali?ti, Moa?elor ?i Asisten?ilor Medicali din România

HOT?RÂRE privind adoptarea Codului de Etic? ?i Deontologie al asistentului medical generalist, al moa?ei ?i al asistentului medical din România.

HOT?RÂRE privind adoptarea Regulamentului de organizare ?i func?ionare al Ordinului Asisten?ilor Medicali Generali?ti, Moa?elor ?i Asisten?ilor Medicali din România

HOT?RÂRE pentru adoptarea Regulamentului privind organizarea ?i desf??urarea activit??ii Comisiei na?ionale/teritoriale de etic? ?i deontologie a Ordinului Asisten?ilor Medicali Generali?ti, Moa?elor ?i Asisten?ilor Medicali din România

HOT?RÂRE privind aprobarea Metodologiei a competen?ei profesionale a asisten?ilor medicali generali?ti, moa?elor ?i a asisten?ilor medicali

HOT?RÂRE privind aprobarea Programului Na?ional de preg?tire a infirmierelor

LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 (*actualizat?*) privind reforma în domeniul s?n?t??ii

LEGE nr. 46 din 21 ianuarie 2003 drepturilor pacientului

ORDIN nr. 1.470 din 20 octombrie 2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea ?i promovarea în func?ii, grade ?i trepte profesionale a personalului contractual din unit??ile sanitare publice din sectorul sanitar

ORDIN nr. 1.092 din 7 septembrie 2006 privind stabilirea competen?elor ?i atribu?iilor echipajelor publice de interven?ie de diferite niveluri în faza prespitaliceasc?

ORDIN nr. 1.224 din 16 septembrie 2010 privind aprobarea normativelor de personal pentru asisten?a medical? spitaliceasc?, precum ?i pentru modificarea ?i completarea Ordinului ministrului s?n?t??ii publice nr. 1.778/2006 privind aprobarea normativelor de personal

ORDIN nr. 1.229 din 1 august 2011 privind aprobarea criteriilor de evaluare a performan?elor profesionale individuale ?i a modelului fi?ei de evaluare a performan?elor profesionale individuale

ORDIN nr. 1.303 din 11 iulie 2008 pentru aprobarea Normelor privind ob?inerea specializ?rilor de c?tre asisten?ii medicali generali?ti ?i asisten?ii medicali de pediatrie, a Listei specializ?rilor pentru care se organizeaz? programe de formare pentru asisten?ii medicali generali?ti ?i asisten?ii medicali de pediatrie, precum ?i a modelului certificatului de absolvire a programelor de preg?tire în vederea ob?inerii de specializ?ri

ORDIN nr. 66 din 8 februarie 2002 pentru aprobarea Normelor privind ob?inerea specializ?rilor ?i competentelor pentru asistentii medicali ?i alte categorii de personal sanitar cu preg?tire postliceala sau medie

ORDIN nr. 916 din 27 iulie 2006 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire ?i control al infec?iilor nosocomiale în unit??ile sanitare

ORDONAN?? DE URGEN?? nr. 35 din 27 iunie 2012 pentru modificarea ?i completarea unor acte normative în domeniul sanitar

ORDONAN?? DE URGEN?? nr. 96 din 14 octombrie 2003 (*actualizat?*) privind protec?ia maternit??ii la locurile de munc?

HOT?RÂRE nr. 10 din 4 iunie 2010 privind aprobarea Programului na?ional de preg?tire a infirmierelor

HOT?RÂRE nr. 849 din 7 august 2012 privind ocuparea posturilor vacantate dup? data de 1 ianuarie 2012 de personal de specialitate medico-sanitar, auxiliar sanitar ?i personal de specialitate din compartimentele paraclinice medico-sanitare din unit??ile din sistemul sanitar

CONTRACTUL COLECTIV DE MUNC? nr. 455/01 din 19 iulie 2011 la nivel de Grup de Unit??i al Ministerului S?n?t??ii ?i unit??ilor din subordine pe anul 2011

European?

DIRECTIVA 2013/55/UE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ?I A CONSILIULUI din 20 noiembrie 2013 de modificare a Directivei 2005/36/CE privind recunoa?terea calific?rilor profesionale ?i a Regulamentului (UE) nr. 1024/2012 privind cooperarea administrativ? prin intermediul Sistemului de informare al pie?ei interne („Regulamentul IMI”)

DIRECTIVA 2011/24/UE, din 9 martie 2011, a PARLAMENTULUI EUROPEAN ?I A CONSILIULUI privind aplicarea drepturilor pacien?ilor în cadrul asisten?ei medicale transfrontaliere

Avizul Comitetului Economic ?i Social European pe tema "Drepturile pacientului"

Adresa

 

 

Strada Trotus nr. 4,

Scoala Andrei Muresanu nr. 23, Ploiesti, Prahova

Telefon: 0244/520696

Fax: 0244/520696

Email: stanescustefania53@yahoo.com

PROGRAMUL FILIALEI

 

 

PROGRAM CU PUBLICUL

LUNI -VINERI 13:30 - 17:00 ASISTENTI MEDICALI

PROGRAMARE TELEFONICA - ZILNIC INTRE ORELE 09:00 - 13:00

TELEFON: 0244/520696

MEMBRII BIROULUI EXECUTIV OAMGMAMR FILIALA PRAHOVA

PRESEDINTE
Asistent Licentiat - STANESCU STEFANIA

VICEPRESEDINTI
Asistent Licentiat - DOBRE MANUELA RODICA
Asistent Licentiat - BANICA AIDA DIDA MANUELA

SECRETAR
Asistent Principal - COMAN MAGDA

 

© 2017 OAMGMAMR-PH . Toate drepturile rezervate

Please publish modules in offcanvas position.

DMC Firewall is a Joomla Security extension!